<

มุมมอง

posted on 15 Jan 2016 12:58 by thongthais directory Lifestyle, Knowledge, Idea

หลายปีที่ผมนั่งจับตามองเวทีการเมืองโลก ผมพบว่าประเทศที่เกิดใหม่ในโลกหลังการเปลี่ยนแปลงภายใน ถ้าไม่เป็นเผด็จการสุดขั้ว ก็จะเลือกรูปแบบ ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา ไปใช้ปกครองประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

ผมเคยอธิบายแล้วว่า แบบประธานาธิบดีแยกอำนาจ ข้อเสียคือ อำนาจประธานาธิบดีมีมากเกินไป คล้ายกับราชาธิปไตย ถ้าได้คนมาสวมอำนาจสวมตำแหน่งที่ไม่ดี จะอันตรายมากในรูปแบบนี้

ส่วนแบบรัฐสภาข้อเสียคือขาดเสถียรภาพ ขาดเอกภาพ ฝ่ายบริหารจะอ่อนแอ และ ฝ่ายนิติบัญัติไม่มีเอกเทศในการทำงาน ในรูปแบบนี้ การตรากฎหมายต่างๆต้องได้ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนเท่านั้นจึงจะผ่านสภาไปได้ จึงถูกมองว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา เพราะฝ่ายค้านจะเสนอกฎหมายใดที่ขัดกับนโยบายฝ่ายบริหารไม่ได้เลย และไม่สามารถแยกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติออกจากกันเด็ดขาดได้ เพราะฝ่ายบริหารต้องอาศัยมือนิติบัญญัติในการผ่านร่างกฎหมายหรือรับรองมติต่างๆ นี่จึงเป็นจุดอ่อนระบบรัฐสภา

ส่วนกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา เป็นการสังเคราะห์เอาข้อดีของ 2 รูปแบบดังกล่าวมารวมกัน ประชาชนเลือกประธานาธิบดี ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายก นายกไปจัดรัฐบาล และประชาชนเลือก ฝ่ายนิติบัญญัติด้วย มันมีข้อผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นมากกว่า

edit @ 15 Jan 2016 12:59:06 by Koungwhal

Comment

Comment:

Tweet